Back

Лабораторијски техничар (ЛТ)

Занимање ЛТ не захтева стални рад са пацијентом, осим код узимања материјала за анализу. Након тога, рад ЛТ је рад на анализи биолошког материјала узетог од пацијента у лабораторији. 

Стални контакт са биолошким материјалом захтева спретност, знање и пре свега прецизност. 

Данашње лабораторије су компјутеризоване и аутоматизоване па ЛТ опслужују модерне апарате. 

То опслуживање се састоји од њихове стандардизације, правилне употребе као и њиховог одржавања. Настава вежби у првој и другој години  изводи се у школским лабораторијама које највећим делом задовољавају потребе наставе. 

У трећој и четвртој години, настава вежби и настава у блоку, реализују се у лабораторијама Дома здравља. 

Тамо ученици овог смера могу да стечена теоретска знања из предмета хематологија са трансфузиологијом, микробиологија и паразитологија са епидемиологијом, медицинска биохемија и санитарна хемија преточе у практична знања и вештине.

 На тај начин омогућава се ученицима да могу да одговоре сваком захтеву који се  пред њих постави из области струке. 

Уче да стечена теоретска знања користе у решавању евентуалних проблема који могу да се јаве у свакодневној лабораторијској пракси. 

Подручје запошљавања – лабораторије у здравственим, научно – истраживачким и установама које испитују квалитет намирница и напитака.